Oppgaver og formål

Formålet med Åmot Utmarksråd er å samordne utnyttelsen av utmarksnæringene på en faglig og økonomisk forsvarlig måte.Utmarksrådet skal være et koordinerende og rådgivende organ for sine medlemslag, samtidig som det skal ta initiativ til dannelse av nye utmarkslag/viltstellområder og omorganisering av bestående lag/ områder der det er behov for dette.

I sitt arbeid skal Utmarksrådet søke å tilgodese grunneiernes og rettighetshavernes interesser, som de interesser den ikke grunneiende del av befolkningen har i utmarka. Deltagelse i Utmarksrådet medfører ikke at utmarkslagene gir fra seg disposisjonsretten over jakt og fiske eller andre grunneier-rettigheter innenfor lagenes områder. Utmarksrådet kan påta seg oppdrag fra de enkelte utmarkslag/viltstellområder innen rammen av Åmot Utmarksråds vedtekter.