Oppgaver og formål

Formålet med Åmot Utmarksråd (ÅU) er å tilgodese grunneiernes og rettighetshavernes interesser, samordne utnyttelsen av utmarksnæringene på en faglig og økonomisk forsvarlig måte, og bidra til at utmarksnæringen får gode forutsetninger innenfor de rammer som allemannsretten setter.

ÅU skal være et kontaktorgan for medlemmene overfor offentlige myndigheter m.fl. ÅU skal etter styrets prioriteringer behandle og gi uttalelse i saker av felles interesse for medlemsområdene.